UŻYTKOWNICY ON-LINE 

lekkoatletyka_dla_kazdego_logo

ARCHIWUM
lipiec 2022
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Rozdział  I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§  1

Stowarzyszenie nosi nazwę Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku  / w skrócie POZLA Gdańsk /,i zwane dalej Związkiem, jest w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, wojewódzkim związkiem sportowym.

§  2

Terenem działania Związku jest obszar województwa pomorskiego, a siedzibą miasto Gdańsk.

§  3

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§  4

Związek jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie.

§  5

Związek  może posiadać sztandar, logo, barwy i odznaki organizacyjne oraz używać własnej pieczęci, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie   przepisów.

§  6

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej władz Związku, oraz w razie potrzeby na Podokręgach powoływanych przez Związek . Zasady współdziałania Podokręgu ze Związkiem  określa stosowne porozumienie między tymi dwoma zainteresowanymi stronami.

Do realizacji swoich zadań  Związek może zatrudnić pracowników.

Rozdział  II

Cele i środki działania.

§ 7

Celem Związku jest rozwój, upowszechnianie i popularyzacja lekkiej atletyki.

§  8

Związek realizuje swoje cele przez:

1/   zrzeszanie organizacji zajmujących się rozwojem lekkiej atletyki  z terenu

województwa pomorskiego

2/   współdziałanie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki i innymi

organizacjami sportowymi

3/   wnioskowanie w sprawie potrzeb budowy i modernizacji obiektów i

urządzeń lekkoatletycznych oraz zaopatrzenia ich w sprzęt

4/   organizację szkolenia kadry zawodników Związku, szkoleniowców oraz

sędziów

5/   prowadzenie działalności wychowawczej i sprawowanie stałej opieki w

zakresie przestrzegania przez zawodników, szkoleniowców i działaczy

dobrych obyczajów sportowych oraz współżycia społecznego

6/   opracowywanie i realizację związkowego kalendarza imprez

7/   inspirowanie, koordynację i kontrolę działalności zrzeszonych członków

8/   prowadzenie statystyki wyników sportowych

9/   prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej

10/   podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na

realizację celów i zadań statutowych

11/   ponoszenie wszelkich kosztów wynikających ze statutowej działalności

Związku

12/   prowadzenie wszelkiej innej działalności na rzecz rozwoju lekkiej  atletyki.

Rozdział   III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§   9

Członkowie Związku dzielą się na:

1/   zwyczajnych

2/   wspierających

3/   honorowych

§   10

1.       Członkami zwyczajnymi są sekcje lekkoatletyczne klubów  oraz kluby

o profilu wyłącznie lekkoatletycznym z terenu województwa pomorskiego.

2.       Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne popierające

cele Związku, wspomagając je finansowo lub w innej formie.

3.       Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne szczególnie

zasłużone dla rozwoju lekkiej atletyki. Godność członka honorowego nadaje Okręgowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Związku.

4.       Członkostwo zwyczajne powstaje z datą przyjęcia przez Zarząd Związku, na

podstawie pisemnego wniosku kandydata.

§   11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1/   korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej

działalności Związku

2/   zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku

3/   wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Związku

Członkowie wspierający mają prawo zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku

Członkowie honorowi mają prawo do:

1/   zgłaszania wniosków i postulatów do władz Związku

2/   uczestnictwa w Okręgowym Zjeździe Delegatów.

§   12

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1/   aktywnej działalności dla rozwoju lekkiej atletyki

2/   przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał władz

Związku

3/   udzielania władzom Związku informacji w sprawach działalności sportowej,

organizacyjnej oraz finansowej

4/   opłacania składek członkowskich.

§   13

Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:

1.        Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku.

2.        Rozwiązania się.

3.        Wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku z

powodu naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

Rozdział   IV

Władze Związku.

§   14

Władzami Związku są:

1.        Okręgowy Zjazd Delegatów.

2.        Zarząd i jego Prezydium

3.        Komisja Rewizyjna.

§   15

Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na Okręgowym Zjeździe Delegatów.

§   16

Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Uchwały władz Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że większość członków władzy podejmująca uchwałę zażąda głosowania tajnego.

§   17

Ze wszystkich posiedzeń władz Związku należy sporządzić protokół.

§   18

Członek władz Związku może być odwołany lub zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem.

§   19

Mandat członka władz Związku wygasa w przypadku:

1/   rezygnacji z mandatu

2/   uchwały Zarządu Związku

3/   utraty praw obywatelskich

4/   śmierci członka.

§   20

W wypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Związku przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Okręgowy Zjazd Delegatów

§   21

Najwyższą władzą  Związku jest Okręgowy Zjazd Delegatów.

§   22

Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów odbywa się raz na 2 lata celem przyjęcia sprawozdania z działalności władz Związku oraz raz na 4 lata celem wyboru nowych władz Związku i ustalenia kierunków działania na następną kadencję.

§   23

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwołany na wniosek Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Związku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy dla których został zwołany, i nie przerywa on okresu bieżącej kadencji. Zjazd powinien się odbyć przed upływem 30 dni od daty podjęcia przez Zarząd decyzji o jego zwołaniu.

§   24

Okręgowy Zjazd Delegatów jest prawomocny przy obecności 2/3 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie, oraz co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w drugim terminie.

§   25

W okręgowym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1/   z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez członków Związku według

zasad ustalonych przez  Zarząd Związku

2/   z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie Zarządu Związku

i  Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§   26

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:

1/   uchwalanie kierunków działania Związku

2/   rozpatrywanie oraz przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Związku

3/   podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej  uchwały w sprawie udzielenia

absolutorium ustępującemu Zarządowi

4/   wybór Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

5/   nadawanie bądź pozbawienie godności członka honorowego Związku.

6/   uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian

7/   rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Związku w sprawie

wykluczenia lub zawieszenia w prawach członka Związku

8/   podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku

9/   wybór delegatów na Zjazd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Zarząd  Związku

§   27

1.        W skład Zarządu wchodzą działacze wybrani według kryterium osobistych

wartości i aktywnej działalności w lekkiej atletyce.

2.        Zarząd składa się z 15 osób, w tym prezesa,  wiceprezesów, skarbnika,

sekretarza oraz przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziów.

3.        Prezesa Związku wybiera się w oddzielnym głosowaniu.

4.        Sposób przeprowadzenia wyborów reguluje regulamin Okręgowego Zjazdu

Delegatów w oparciu o Statut.

5.        Zebrania Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż  raz na kwartał.

6.        W wypadku ustąpienia w trakcie kadencji prezesa, wyboru  pełniącego obowiązki prezesa do końca bieżącej kadencji dokonuje Zarząd Związku zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 aktualnego składu osobowego Zarządu.

§   28

Do kompetencji Zarządu należy:

1/   kierowanie działalnością Związku pomiędzy Okręgowymi Zjazdami

Delegatów

2/   reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz występowanie w jego imieniu

3/   wykonywanie uchwał Okręgowego Zjazdu Delegatów

4/    zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi

przepisami

5/    uchwalanie planów działania i finansów Związku

6/    nadzorowanie i ocena działalności członków zwyczajnych

7/    zwoływanie Okręgowych Zjazdów Delegatów co najmniej 30 dni przed ich

terminem oraz ustalanie liczby i rozdziału mandatów

8/    zatrudnianie i zwalnianie pracowników Związku i nadzór nad nimi

9/    podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków

10/    uchwalanie regulaminów i przepisów dotyczących wewnętrznej działalności

Związku jego Zarządu i Prezydium

11/    podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji

innych władz Związku

12/    powołanie ze swego składu osobowego, Prezydium Zarządu

13/    uchwalanie składki członkowskiej dla członków zwyczajnych oraz innych opłat

wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej Związku

14/    rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych w drugiej instancji.

§   29

1.    W celu realizacji statutowych zadań Związku, Zarząd może powoływać spośród

działaczy lekkoatletycznych stałe lub czasowo działające komisje problemowe

jako organy opiniodawcze i doradcze  Zarządu.

2.        Organem wykonawczym Zarządu Związku jest jego Prezydium, które kieruje

działalnością Związku w okresie między zebraniami Zarządu.

3.        Skład Prezydium tworzy 6 osób w tym: prezes Zarządu, jego dwaj wiceprezesi,

sekretarz i skarbnik oraz wytypowany przez Zarząd jeden z jego członków.

4.        Prezydium odpowiada przed Zarządem za decyzje podjęte w jego imieniu i ma

ono obowiązek na każdym posiedzeniu  Zarządu Związku, przedstawienia

sprawozdań z podjętych decyzji.

5.        Decyzje Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co

najmniej połowy liczby członków Prezydium. W razie równości głosów,

rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.

6.        Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu i są

zwoływane przez Prezesa Związku.

Komisja  Rewizyjna

§   30

1.        Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.  Komisja ze    swego składu wybiera przewodniczącego.

2.        W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź

związane ze Związkiem umową o pracę.

3.        Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w zebraniach

Zarządu z głosem doradczym.

§   31

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/   przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej i finansowej działalności

Związku co najmniej 2 razy w ciągu roku

2/   wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w

działalności Zarządu, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia

3/  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Okręgowym Zjeździe

Delegatów oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

ustępującemu Zarządowi

4/   występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu

Delegatów, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu.

Rozdział   V

Nagrody i wyróżnienia.

§   32

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla lekkiej atletyki członków Związku, zawodników, trenerów, działaczy i pracowników Związku oraz występowanie o przyznanie im innych odznaczeń i wyróżnień.

§   33

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy władz sportowych i regulaminy Związku.

Rozdział   VI

Kary.

§   34

1.        Związek ma prawo wymierzania kar członkom Związku, zawodnikom,

trenerom, działaczom i pracownikom Związku.

2.        W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

3.        Działania dyscyplinarne i decyzje w pierwszej instancji podejmuje Komisja Dyscypliny i Wyróżnień, działająca na podstawie, zatwierdzonego przez  Zarząd Związku, regulaminu.

Rozdział   VII

Majątek i fundusze Związku.

§  35

Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§   36

Na fundusze Związku składają się:

1/   składki członków Związku

2/   wpływy z imprez i działalności gospodarczej

3/   dotacje, ofiary i darowizny

4/   inne wpływy.

§   37

W celu zwiększenia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

§   38

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa oraz Skarbnika lub dwóch innych upoważnionych przez Zarząd osób.  a

§   39

Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają obowiązujące przepisy.

Rozdział   VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku.

§   40

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Okręgowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§   41

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zgody władzy rejestrującej.